Rudme Friskoles bestyrelse
Bestyrelsen mødes cirka en gang om måneden og har ofte en tætpakket dagsorden, som vi indleder med en sang. Vi diskuterer og lægger de overordnede rammer for skolen, fx åbne-/lukketider i SFO eller en skolemælksordning. Vi vurderer, hvor mange elever skolen kan rumme og opretter nye stillinger og faste ansættelser. Ud over skolelederen er der altid en lærer med til møderne, og dialogen mellem bestyrelsen og lærerne er den fundamentale dialog på en forældredrevet skole. Her diskuteres fx indførelse af IT i undervisningen, eller om vi skal have engelsk fra første klasse. Bestyrelsen beslutter ikke detaljerne i skolens drift, men kan give deres mening til kende over for personalet, så de bedre kan imødekomme og matche forældrenes forventninger. Fristelsen for at blande sig i alt er selvfølgelig stor, men vi forsøger at finde en balance, så lærerne og pædagogerne som fagpersoner kan udføre deres arbejde uden alt for meget indblanding. Det samme gælder for børnehaven og SFO, som vi har som fast punkt på dagsordenen.
Det pædagogiske og faglige ansvar påhviler skolelederen, men vores drøftelser udstikker en retning for, hvor vi mener skolen skal bevæge sig hen. Elevsager drøftes aldrig og personalesager kun undtagelsesvis, hvis det ikke har fortrolig karakter.
Bestyrelsen fastsætter den økonomiske budgetramme, og hvilke midler skolen og børnehaven har til rådighed, derfor vendes økonomien mindst en gang hvert kvartal. Det har direkte betydning for skolepengenes størrelse, og hvor meget undervisning, som skolen kan tilbyde.
Bestyrelsen er heldigvis bredt sammensat, så vi drager nytte af, at vi har meget forskellige baggrunde og kompetencer. Hver især tager vi os af forskellige områder: sjakudvalg, arbejdsdage, byggeudvalg, koordinering af arrangementet, økonomiudvalg mfl. Det frivillige arbejde skal jo bæres af hele forældregruppen, men vi forsøger at have mindst et bestyrelsesmedlem blandet ind i det hele.
Bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer jo de enkelte medlemmers mening og holdning, men bestyrelsen møder og taler også med de andre forældre.  Vi modtager indimellem breve sendt til bestyrelsen, som vi løbende drøfter, og alle forældrene kan via bestyrelsesmedlemmerne sætte emner på dagsordenen. Det skal selvfølgelig være inden for rammerne af bestyrelsesarbejdet, da sager, som angår en enkelt elev mv., hører til hos den enkelte lærer eller ledelsen.
Børnehaven og vuggestuen har et forældreråd og er fast repræsenteret i bestyrelsen.
Referaterne fra møderne lægger vi på hjemmesiden.

Anne Sofie