Som fri skole bestemmer vi selv, hvordan vi udbyder fagene. Der er derfor nogle afvigelser i forhold til folkeskolen, men efter endt skolegang har eleverne på Rudme Friskole generelt samme faglige niveau som børn fra folkeskolen.
Undervisningen er inspireret af forskellige pædagogiske metoder.
Vi arbejder bl.a. med Læringsstile. Det betyder, at vi forsøger at tilrettelægge undervisningen, så den passer til den måde den enkelte elev lærer bedst på. Man skelner her mellem 4 hovedgrupper:
•    De auditive, der lærer bedst ved at høre.
•    De visuelle, der lærer bedst ved at se.
•    De taktile, der lærer bedst ved at røre ved tingene.
•    De kinæstetiske, der lærer bedst ved at bevæge sig.

Arbejdet med Læringsstile foregår i alle klasser, især når noget nyt og svært stof skal tilegnes. Men vi anvender en bred vifte af undervisningsmetoder, så undervisningen bliver mangfoldig.

Eleverne har gennem hele deres skoleforløb én fortælletime om ugen.Faget fortælling indeholder hovedsageligt stof fra Danmarks- og verdenshistorien. Vi mener, det er vigtigt, at børnene får et solidt kendskab til historien. Krop og bevægelse har også stor betydning for læringen, derfor inddrages dette i undervisningen.
Den praktisk/musiske dimension af fagene fylder meget i dagligdagen og skolens værksteder benyttes flittigt.

Tværfaglige projekter og forløb er en naturlig del af vores hverdag. Vi har to emneuger om året og både 4-5. og  6-7. klasse arbejder i en periode af foråret med deres egne emne- og projektarbejder. I efteråret 2016 har vi indlagt et 4-6 ugers temaforløb om Vikingetiden. Se fanen på forsiden for mere information.