Rudme Friskole følger “Fælles Mål” i alle de obligatoriske fagområder. Derudover møder børnene igennem deres skoletid en række fag, der i udtryk og udførelse understøtter børnenes alsidige udvikling som mennesker. Eksempelvis afholder skolen intensive emneuger og teaterforløb for alle elever hvert år. Praktik perioder, projektarbejdsuger og brobygningsforløb for de store elever. Skolen er også, på alle klassetrin, engageret i kommunens aktiviteter med “Kulturel rygsæk”.
I perioder kan man støde på fag som Spansk, madlavning, drama, filosofi og kunst, filmværksted og design. Disse fag er primært i mellemtrin og overbygning og læses på blandede hold. Dvs. med elever fra forskellige årgange. Morgensang, fortælling og historie læses på alle trin igennem hele skoleforløbet.

UNDERVISNINGSPLANER:

Nedenstående link er til EMU, hvor man kan trykke sig hen til de forskellige fags beskrivelser og fælles mål.

Tryk her: EMU-Grundskole

Som friskole bestemmer vi selv undervisningsformen. Kravet er at eleverne efter endt skolegang på Rudme Friskole, skal have samme faglige niveau som elever fra folkeskolen, men vi må godt nå længere.
Dansk og matematik er højt vægtet igennem hele skoleforløbet på Rudme Friskole.
Danskfaget er ofte emnearbejde og der arbejdes også med projektarbejdsformen med fremlæggelser og opgaveskrivning.
Matematikundervisningen sigter først og fremmest mod at skabe glæde og forståelsen af faget; men der skal også læres tabeller, – ofte ved hjælp af leg og bevægelse.
I natur-teknik gør vi flittigt brug af naturen, som vi har lige uden for døren, med skovture, fuglestudier og lignende. Vi låner af og til fysiklokalet på Trunderup Friskole, så der er udfordringer til alle – også de store!
Allerede i 1. klasse starter undervisningen i engelsk, og fra 5. klasse står der tysk på skemaet.
Endvidere er de musiske fag og idræt en væsentlig del af elevernes hverdag.
I vinterhalvåret er der svømmeundervisning for 4.-9. Klasse. Skoledagen starter da i svømmehallen på Bernstorffsminde efterskole. Efter svømmeundervisning kører vi tilbage skolen i en lejet bus.

De timeløse fag/fagområder:

Udover de indholdsdele og målsætninger i fælles mål for fagene, har vi også en forpligtelse til at løse en række andre opgaver. Blandt andet ligger de timeløse fag: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Færdselslære og Job- og uddannelse. De er i udgangspunkt ikke lagt ind i skolens traditionelle fag, og vi skal sikre os, at nå helt rundt om disse områder gennem elevernes skolegang.
Herunder ligger de skabeloner lærere og ledelse bruger til at sikre, vi når hele vejen rundt. Flere af stofområderne varetages af flere faggrupper, hvilket er helt naturligt, og nogle områder behandles intensivt i kortere forløb i løbet af skoleåret. Lærernes årsplaner på skolens intra vil afspejle de konkrete forløb og placeringen af dem i løbet af året.

Seksualundervisning, sundhed og familieforhold klik her:

Færdselslære klik her:

Uddannelse og Job klik her: 

Som tiderne ændre sig, er der hele tiden en forpligtelse for en skole til, at tilpasse indholdsdele til virkelighedens verden. De sidste par år har skolen eksempelvis brugt mere og mere tid på det globale udsyn med FN´s verdensmål, sociale medier og de unges brug af mobiltelefoni. I takt med konsolidering af vores overbygning er det også blevet centralt med et øget fokus på alkohol, tobak og stoffer.